اندونزی

More: جاوا , بالی , سوماترا , لومبوک , کالیمانانت , سولاوسی