عدد زبان از زمان

اگر متوجه شدید که شما به طور مداوم در یک زمان به ساعت نگاه می کنید، به عنوان مثال، در 15:15، یا یک دوره دیگر، از نظر شمارش معرق، این چیزی نیست جز علامت. اگر به این علائم گوش کنید، می توانید رویدادهای آینده خود را پیش بینی کنید. عدد شناسي زمان 21:21 یا 11:11 پیشنهادات خود را در مورد آنچه اتفاق می افتد، ارائه می دهد. ارزش ها در زیر آمده است:

عددی از زمان، چنین چیزی دقیق نیست، به عنوان مثال، تعداد سرنوشت . اطلاعات را خیلی جدی نگیرید.