D-dimer در دوران بارداری - هنجار برای هفته ها

چنین مفهومی، مانند D-dimer، در پزشکی معمولا به عنوان جزء فردی از فیبرهای فیبرین در جریان خون شناخته می شود و افزایش تعداد آن نشان دهنده خطر لخته شدن خون است. خود قطعه ها چیزی جز محصولات فیبرین نیستند. دوره زندگی آنها 6 ساعت طول نمی کشد. به همین دلیل غلظت آنها در جریان خون دائما نوسان می کند.

توجه ویژه به شاخص D-dimer در دوران بارداری، به طور مداوم، هفتگی، در مقایسه با میزان طبیعی آن در خون است. این نشانگر را در جزئیات بیشتر در نظر بگیرید و سعی کنید جزئیات دقیق آن را در طول تحمل نوزاد تغییر دهید.

استانداردهای D-dimer برای سه ماهه بارداری

اول از همه، من می خواهم توجه داشته باشم که این نشانگر به خودی خود نمیتواند توسعه نقض را نشان دهد. بنابراین، تغییر در غلظت خون قطعاتی از فیبرین فیبرین تنها می تواند به عنوان علامت در نظر گرفته شود. به همین دلیل پزشکان همیشه پس از دریافت نتایج حاصل از تجزیه D-dimer در دوران بارداری، که با عنصر مطابقت ندارد، مطالعات بیشتری را تعیین می کنند. با توجه به این واقعیت، یک زن باردار نباید در هیچ موردی تلاش خود را برای رمزگشایی انجام دهد، tk. این می تواند به بسیاری از عوامل (چه نوع حاملگی در حساب، یک میوه یا چند و غیره) بستگی دارد.

اگر ما درباره هنجار D-dimer در حاملگی صحبت کنیم که غلظت آن در ng / ml نشان داده شده است، ابتدا باید گفت که در این دوره، این شاخص افزایش می یابد. این به طور مستقیم به این واقعیت مربوط است که با شروع روند حاملگی، فعال شدن سیستم لخته شدن در بدن زن اتفاق می افتد - بنابراین در مورد احتمال خونریزی داخلی هشدار می دهد.

در حال حاضر از اولین هفته های تحمل نوزاد، غلظت D-dimer در خون زنان باردار افزایش می یابد. در این مورد، اعتقاد بر این است که در سه ماهه اول، غلظت آن با یک عامل 1.5 برابر افزایش می یابد. بنابراین، در ابتدای فرایند تحمل کودک، او کمتر از 500 نانوگرم در میلی لیتر نیست و تا پایان سه ماهه اول - 750.

در سه ماهه دوم بارداری، این شاخص همچنان رشد می کند. تا پایان این دوره زمانی، غلظت آن به 900 نانوگرم در میلیلیتر می رسد. با این حال، اغلب می تواند 1000 نانوگرم در میلی لیتر باشد.

در سه ماهه سوم بارداری در غیاب نقض، به عنوان مثال در هنجار، غلظت D-دیمر در خون به 1500 نانوگرم در میلیلیتر می رسد. بنابراین، همانطور که محاسبه آسان است، سطح این ماده در خون تقریبا سه برابر بیشتر از شکل است که در ابتدای حاملگی مشاهده شد.

چگونه ارزیابی انجام می شود؟

همانطور که در بالا ذکر شد، این شاخص اجازه نمی دهد وضعیت دقیق را ارزیابی کند و در اغلب موارد به عنوان یک مطالعه اضافی در کوآگولوگام مورد استفاده قرار می گیرد .

نکته این است که هر ارگانیسم فردی است و فرآیندهای بیوشیمیایی آن با نرخ های متفاوت انجام می شود. به همین دلیل است که هنجارهای D-dimer فوق شرطی هستند و اغلب می توانند از محدودیت های تعیین شده خارج شوند.

علاوه بر این، با ارزیابی شاخص ها، پزشکان همیشه به روند روند حاملگی، حضور سابقه بیماری های انعقادی خون توجه می کنند. به عنوان مثال، در مورد حاملگی دوقلو، سطح D-dimer با عنصر مطابقت ندارد و به طور قابل توجهی از آن فراتر می رود . توضیح این پدیده می تواند به عنوان یک تغییر در سیستم هورمونی بدن عمل کند.

بنابراین، همانطور که در مقاله دیده می شود، یک نشانگر مانند D-dimer به عنوان یک مطالعه اضافی مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام ارزیابی نتایج، نمی توان غلظت آن را به هنجارهای تعیین شده مقایسه کرد، صرف نظر از ویژگی های بارداری.