ساختار روانشناختی شخصیت

طبیعت بشر چند وجهی است. ساختار روانشناختی شخصیت هر یک از ما فردی است که به شیوه خاص خودش است. این بار دیگر تایید می کند که هیچ یک از افراد با یک دنیای درونی وجود ندارد. در ابتدا هر فرد منحصر به فرد است، زیرا تنها تعداد مشخصی از ویژگیهای شخصی در او ذاتی است.

فرد فردی است که دارای مجموعه متمایز از ویژگی های اجتماعی در طول زندگی اش در جامعه است. تنها در شرایط خاص آشکار می شود. دو ساختار اصلی شخصیت وجود دارد: روانی و اجتماعی. درباره این و بحث در جزئیات بیشتر.

ساختار روانشناختی و محتوای شخصیت

مهم است که توجه داشته باشیم که تحت ساختار شخصی، لیستی از خواص تغییرناپذیری که از طریق اقدامات، تصمیمات فرد در شرایط مختلف زندگی ظاهر می شود، معمول است. روانشناسان، این خواص به سه دسته تقسیم می شوند:

در هر یک از این گونه ها، که اجزای مهم ساختار روان شناختی فرد است، ظهور جنبه های منفی خلق و خوی انسان است. اما آنها با مزایای خاصی که در طبیعت هر یک از ما هستند جبران می شوند.

این ساختار، نگرش های اجتماعی خاص فرد، خواسته های خوشی، خوشی، مهارت ها، احساسات، انگیزه، شخصیت را نشان می دهد. اگر در مورد این جزئیات بیشتر صحبت کنیم، سپس در روانشناسی، عناصر ساختار روانشناختی که می توانید شخص را مشخص کنید عبارتند از:

شایان ذکر است که تعدادی از مدل های ساختار تصویر روان شناختی فرد وجود دارد. برای تکمیل آن لازم است به ویژگی های فردی زیر تکیه کنید:

  1. درباره سن، وضعیت اجتماعی می گویند: حرکات ، شیوه لباس پوشیدن.
  2. خلق و خوی انسان آشکار می شود: صورت، حرکات، ویژگی های گفتاری.
  3. درباره حرفه: واژگان مورد استفاده در مکالمه.
  4. در مورد ملیت، محل اقامت: تلفظ
  5. در اولویت های فرد، ارزش های آن: محتوای عبارات.

ساختار اجتماعی و روانشناختی شخصیت

در این ساختار، شخصیت از لحاظ نقش آن در جامعه بررسی می شود. در نتیجه، بگوئید، از زندگی اجتماعی خود، ویژگی های اجتماعی خاصی توسعه می یابد، ویژگی هایی که در ارتباط با دیگران ظاهر می شود. لازم به ذکر است که این ساختار شامل تجربه اجتماعی و روحی فرد (مجموعه ای از مهارت ها، توانایی ها، دانش ارتباطی)، موقعیت اجتماعی (تحت تاثیر شرایط زندگی فردی)، ذهنیت (ادراک داخلی و خارجی جهان)، حوزه شناختی (بازنماییهای جهان از طریق تخیل، احساسات و غیره)