شرایط مرزی

دنیای مدرن، زمان وقوع شرایط استرسزا، رقابت بین مردم و توسعه اختلالات روانی مختلف است. ساختار انواع بیماری های عصبی، روانی شامل اختلالات روان رنجی است که حالت های مرزی را تعیین می کنند.

وضعیت مرزی، شدت اختلال روانی است، اما نسبتا در سطح ضعیفی است که به آسیب شناسی نمی رسد. اعتقاد بر این است که مرز یک کشور است که در آستانه سلامت و بیماری است. این موارد عبارتند از: شرایط وسواسی، آستانه یا اختلالات رویشی.

علل ریشه ای این بیماری عبارتند از: تنش های روانی که توسط فرد مورد تجدید نظر قرار می گیرند. یکی از علل عمیق تر، پدیده ژنتیک یک فرد به یک بیماری روانی مشابه است.

حالت مرزی روان یک مجموعه ای از اختلالات با سطح غالب روان شناختی اختلالات رفتاری، فعالیت های انسانی است. تعدادی از ویژگی هایی که با چنین تغییراتی مشاهده می شوند، نشان داده شده است:

  1. حفظ نگرش انتقادی فرد به دولت خود.
  2. تغییری دردناک وجود دارد که اغلب در حوزه شخصی عاطفی است که با اختلالات عملکردی مستقل همراه است.
  3. علل روانی اختلالات روانی، اما ارگانیک.

تشخیص شرایط مرزی

مرزهای مرزی در روانپزشکی به طوری که در تظاهرات خود مرزهای مشخصی ندارند، که مشکل ایجاد یک مرز مشخص بین یک وضعیت سالم و مرزی یک فرد است، زیرا هنجار سطح ذهنی هیچ معیار عینی ندارد.

ارزیابی وضعیت یک شخص، حضور علائم روانشناختی، شما می توانید تعامل خود را، سازگاری با محیط زیست را دنبال کنید. هر حالت ذهنی مرزی به عنوان نقض سازگاری با شرایط جدید و دشوار برای یک فرد خارجی، شرایط زندگی در نظر گرفته می شود. در برخی موارد، این اختلال باعث اختلالات روانپریشی مختلف (اختلالات خودکار، توهم، و غیره) یا اختلالات روحی (عاطفی و غیره) در فعالیت ذهنی فرد است.

درمان دولت های مرزی با کمک کمک روانی انجام می شود. اما یک مشاوره روانشناختی قادر به درمان یک بیمار نیست. همچنین، کارشناسان توصیه نمیکنند جلسات روانکاوی کلاسی را به او اختصاص دهند، زیرا درجه اضطراب در افراد دارای شرایط مرزی بسیار زیاد است.

شایان ذکر است که برای جلوگیری از وضعیت های مرزی ضروری است که بایستی از سلامت جسمی و روحی خود محافظت کنیم و اجازه ندهیم همه عوامل خارج از آن نابود شوند.